Address

B1F, Roppongi Hills Hollywood Beauty Plaza, 6-4-1, Roppongi, Minato, Tokyo, 106-0032